آخرین مطالب https://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه https://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif https://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2022 20 فواد عليايي - Foad Olyaee ثبت نام پذيرفته‌شدگان كارشناسي پيوسته سال 1401 موسسه آموزش عالي شانديز قابل توجه پذيرفته‌شدگان مقطع كارشناسي پيوسته سال 1401 موسسه آموزش عالي شانديز https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2332.aspx 39 آموزش 2022/9/22/ 1401/6/31 1401/7/20 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2332.aspx 1 1 اطلاعيه عدم برگزاري كلاس‌هاي موسسه آموزش عالي شانديز در ايام رحلت رسول اكرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبي (ع) و شهادت امام رضا (ع) براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%85-(%d8%b5)%d8%8c-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%d9%8a-(%d8%b9)-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-(%d8%b9)-2333.aspx 39 آموزش 2022/9/22/ 1401/6/31 1401/7/7 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%83%d8%b1%d9%85-(%d8%b5)%d8%8c-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%d9%8a-(%d8%b9)-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-(%d8%b9)-2333.aspx 1 1 اطلاعيه كلاس‌هاي به حد نصاب رسيده روز پنجشنبه 31 شهريور ماه ۱۴۰۱ براي دريافت برنامه كلاسهاي به حد نصاب رسيده روز پنجشنبه 31 شهريور ماه ۱۴۰۱ به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%af-%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-31-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1-2331.aspx 39 آموزش 2022/9/19/ 1401/6/28 1401/7/15 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%af-%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-31-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1-2331.aspx 1 1 اطلاعيه شروع كلاس‌هاي نيمسال اول 1401 به اطلاع مي‌رساند شروع كلاسهاي حضوري نيمسال مهر ۱۴۰۱ از روز يكشنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۱ مي‌باشد. براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-1401-2327.aspx 39 آموزش 2022/9/13/ 1401/6/22 1401/7/20 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-1401-2327.aspx 1 1 اطلاعيه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 براي كسب اطلاع از چگونگي ثبت‌نام لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401-2325.aspx 39 آموزش 2022/9/4/ 1401/6/13 1401/7/12 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401-2325.aspx 1 1 قابل توجه پذيرفته‌شدگان مقطع كارشناسي ارشد سال 1401 موسسه آموزش عالي شانديز لطفا براي كسب اطلاع از زمانبندي و نحوه ثبت‌نام به ادامه مطلب رجوع فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2323.aspx 39 آموزش 2022/9/1/ 1401/6/10 1401/7/9 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2323.aspx 1 1 اطلاعيه برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 1401- 1402 بدينوسيله اطلاعيه برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 1401- 1402 به شرح ذيل اعلام مي گردد. براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-1401--1402-2322.aspx 39 آموزش 2022/8/30/ 1401/6/8 1401/7/7 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-1401--1402-2322.aspx 1 1 اطلاعيه برنامه جديد سرويس رفت و برگشت موسسه آموزش عالي شانديز براي نيمسال اول 1402-1401 جهت رفاه حال دانشجويان گرامي به تعداد دفعات رفت و برگشت سرويس اضافه گرديده است. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-1402-1401-2329.aspx 43 2022/9/18/ 1401/6/27 1401/7/26 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-1402-1401-2329.aspx 1 1 اطلاعيه حمايت از طرح‌هاي پژوهشي كاربردي، توسعه‌اي و بنيادي پژوهشگاه قوه قضاييه لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%8a-%d9%88-%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d9%87-2321.aspx 81 پژوهشي 2022/8/30/ 1401/6/8 1401/7/7 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%8a-%d9%88-%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d9%87-2321.aspx 0 1 معرفي حوزه رياست جهت آشنايي با حوزه رياست موسسه به ادامه مطلب مراجعه نماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 61 معرفي 2021/1/5/ 1399/10/16 1403/10/17 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 0 1