آخرین مطالب https://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه https://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif https://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2024 20 فواد عليايي - Foad Olyaee اطلاعيه براي ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد ناپيوسته، سراسري، كارداني به كارشناسي ناپيوسته و كارداني فني و حرفه‌اي براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%8c-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%8a-2521.aspx 39 آموزش 2024/2/13/ 1402/11/24 1402/12/23 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%8c-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%8a-2521.aspx 0 1 تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 1403-1402 موسسه آموزش عالي شانديز براي كسب اطلاعات بيشتر، لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-1403-1402-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2518.aspx 39 آموزش 2024/1/31/ 1402/11/11 1402/12/10 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-1403-1402-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2518.aspx 1 1 اطلاعيه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم 1403-1402 براي كسب اطلاعات بيشتر، لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-1403-1402-2516.aspx 39 آموزش 2024/1/30/ 1402/11/10 1402/12/9 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-1403-1402-2516.aspx 1 1 اطلاعيه اداره آموزش و تحصيلات تكميلي موسسه در خصوص ارائه نكات كاربردي فرآيند دفاع از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/تحصيلات-تكميلي-116/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%83%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%86%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%8a%d9%86%d8%af-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-2515.aspx 39 آموزش 2024/1/29/ 1402/11/9 1402/12/8 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/تحصيلات-تكميلي-116/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%83%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%86%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%8a%d9%86%d8%af-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-2515.aspx 1 1 راهنماي مالي انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 1403-1402 لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/مالي-80/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-1403-1402-2517.aspx 80 2024/1/31/ 1402/11/11 1402/12/11 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/مالي-80/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-1403-1402-2517.aspx 1 1 اطلاعيه برنامه امتحانات بيست و نهمين المپياد مقدماتي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي منطقه 9 لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/Scientific-Societies-58/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-9-2522.aspx 58 2024/2/13/ 1402/11/24 1402/12/22 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/Scientific-Societies-58/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-9-2522.aspx 1 1 اطلاعيه برنامه ساعات حركت سرويس رايگان موسسه آموزش عالي شانديز براي نيمسال دوم سال 1402 براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402-2519.aspx 43 2024/2/5/ 1402/11/16 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402-2519.aspx 0 1 اطلاعيه دعوت از ورزشكاران جودو موسسه آموزش عالي شانديز براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Sports-195/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2520.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2024/2/5/ 1402/11/16 1402/12/15 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Sports-195/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2520.aspx 0 1 معرفي حوزه رياست جهت آشنايي با حوزه رياست موسسه به ادامه مطلب مراجعه نماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 61 معرفي 2021/1/5/ 1399/10/16 1403/10/17 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 0 1