آخرین مطالب https://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه https://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif https://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2023 20 فواد عليايي - Foad Olyaee اطلاعيه اداره آموزش در خصوص زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم 1402-1401 لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-1402-1401-2395.aspx 39 آموزش 2023/1/26/ 1401/11/6 1401/12/5 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-1402-1401-2395.aspx 1 1 اطلاعيه بازه انجام امور آموزشي و فارغ التحصيلي از تاريخ 1401/10/21 انجام امور آموزشي و فارغ التحصيلي تا مورخ 1401/11/12 (به علت برگزاري امتحانات) صورت نمي‌گيرد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-2386.aspx 39 آموزش 2023/1/11/ 1401/10/21 1401/11/20 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-2386.aspx 1 1 اطلاعيه آموزش در خصوص ورود به جلسه امتحانات براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-2384.aspx 39 آموزش 2023/1/10/ 1401/10/20 1401/11/19 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-2384.aspx 1 1 افتخاري ديگر در عرصه بين‌المللي براي موسسه آموزش عالي شانديز قرارگيري نام موسسه آموزش عالي شانديز در ليست دانشگاه‌هاي ‌مورد تأييد شبكه دانشگاه‌ها و محققين انجمن محاسبات پيشرفته كامپيوتري اروپا موسوم به HiPEAC https://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%8a%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2394.aspx 81 پژوهشي 2023/1/25/ 1401/11/5 1401/12/4 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%8a%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2394.aspx 1 1 اطلاعيه تاريخ و زمانبندي المپياد مقدماتي علمي دانشجويي براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت ليست دروس به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/گروه-هاي-آموزشي-45/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-2393.aspx 45 2023/1/17/ 1401/10/27 1401/11/25 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/گروه-هاي-آموزشي-45/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-2393.aspx 1 1 برگزاري مسابقه دلنوشته‌اي براي مادرم براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/فعاليت-هاي-فرهنگي-51/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%af%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%85-2387.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2023/1/11/ 1401/10/21 1401/11/19 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/فعاليت-هاي-فرهنگي-51/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%af%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%85-2387.aspx 0 1 اطلاعيه برگزاري تور علمي آموزشي بازديد از نمايشگاه هتلداري، گردشگري و جاذبه‌هاي گردشگري تهران با همكاري انجمن علمي جهانگردي و هتلداري موسسه آموزش عالي شانديز. براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/Scientific-Societies-58/Tourism-Scientific-Society-184/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%aa%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-2388.aspx 58 انجمن ها 2023/1/11/ 1401/10/21 1401/11/20 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/Scientific-Societies-58/Tourism-Scientific-Society-184/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%aa%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-2388.aspx 0 1 اطلاعيه سرويس رايگان اتوبوس رفت و برگشت موسسه آموزش عالي شانديز در ايام امتحانات پايان ترم براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%85-2295.aspx 43 2023/1/9/ 1401/10/19 1401/11/15 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%85-2295.aspx 1 1 برگزاري جشن قهرماني مسابقات فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو در سالن ورزش موسسه براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Sports-195/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-2381.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2023/1/7/ 1401/10/17 1401/11/16 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Sports-195/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-2381.aspx 0 1 معرفي حوزه رياست جهت آشنايي با حوزه رياست موسسه به ادامه مطلب مراجعه نماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 61 معرفي 2021/1/5/ 1399/10/16 1403/10/17 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 0 1