آخرین مطالب https://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه https://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif https://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2024 20 فواد عليايي - Foad Olyaee اطلاعيه ثبت‌نام و انتخاب رشته دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته - سال ۱۴۰۳ براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87---%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b3-2562.aspx 39 آموزش 2024/6/18/ 1403/3/29 1403/4/15 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87---%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b3-2562.aspx 0 1 اطلاعيه بازه انجام امور آموزشي و فارغ‌التحصيلي به اطلاع تمامي دانشجويان، دانش‌آموختگان و مراجعه‌كنندگان محترم موسسه آموزش عالي شانديز مي‌رساند: از تاريخ 1403/03/30لغايت 1403/04/14 امور آموزشي و فارغ‌التحصيلي به علت برگزاري امتحانات انجام نخواهد گرفت. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/تحصيلات-تكميلي-116/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-2559.aspx 39 آموزش 2024/6/16/ 1403/3/27 1403/4/15 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/تحصيلات-تكميلي-116/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-2559.aspx 1 1 قابل توجه دانشجويان گرامي غيرايراني در خصوص اقدامات سامانه سجاد براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/معاونت-آموزشي-40/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af-2555.aspx 39 آموزش 2024/6/5/ 1403/3/16 1403/4/15 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/معاونت-آموزشي-40/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af-2555.aspx 1 1 اطلاعيه كد رشته محل‌هاي مقطع كارشناسي ارشد سال 1403 موسسه آموزش عالي شانديز براي اطلاع از كد رشته‌ه به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d9%83%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1403-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2553.aspx 39 آموزش 2024/6/1/ 1403/3/12 1403/4/11 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d9%83%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1403-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2553.aspx 0 1 اطلاعيه در خصوص مراحل انجام امور پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/تحصيلات-تكميلي-116/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-2535.aspx 39 آموزش 2024/4/9/ 1403/1/21 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/تحصيلات-تكميلي-116/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-2535.aspx 0 1 اطلاعيه ساعات رفت و برگشت سرويس رايگان موسسه آموزش عالي شانديز در ايام امتحانات پايان ترم لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%85-2561.aspx 43 2024/6/18/ 1403/3/29 1403/4/20 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%85-2561.aspx 1 1 اطلاعيه برنامه ساعات حركت سرويس رايگان موسسه آموزش عالي شانديز براي نيمسال دوم سال 1402 براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402-2519.aspx 43 2024/2/5/ 1402/11/16 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402-2519.aspx 0 1 معرفي حوزه رياست جهت آشنايي با حوزه رياست موسسه به ادامه مطلب مراجعه نماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 61 معرفي 2021/1/5/ 1399/10/16 1403/10/17 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 0 1