آخرین مطالب https://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه https://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif https://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2023 20 فواد عليايي - Foad Olyaee اطلاعيه اعلام برنامه تشكيل و عدم تشكيل كلاس‌هاي روز پنج‌شنبه 6 مهر ماه 1402 براي اطلاع از زمانبندي اين كلاس‌ها به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-6-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-1402-2463.aspx 39 آموزش 2023/9/27/ 1402/7/5 1402/7/8 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-6-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-1402-2463.aspx 0 1 اطلاعيه اعلام برنامه تشكيل و عدم تشكيل كلاس‌هاي روز چهارشنبه 5 مهر ماه 1402 براي اطلاع از زمانبندي اين كلاس‌ها به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-5-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-1402-2462.aspx 39 آموزش 2023/9/26/ 1402/7/4 1402/7/7 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-5-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-1402-2462.aspx 1 1 اطلاعيه برنامه زمانبندي تمامي كلاس‌هاي روز سه شنبه 4 مهر ماه 1402 براي دريافت برنامه زمانبندي كليه كلاس‌ها و دريافت فايل پيوست آن به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-4-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-1402-2461.aspx 39 آموزش 2023/9/25/ 1402/7/3 1402/7/7 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-4-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-1402-2461.aspx 1 1 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 1403-1402 براي اطلاع و دريافت تقويم آموزشي نميسال اول سال تحصيلي 1403-1402 به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-1403-1402-2458.aspx 39 آموزش 2023/9/13/ 1402/6/22 1402/7/21 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-1403-1402-2458.aspx 1 1 موفقيت دانشجويان و دانش‌آموختگان موسسه آموزش عالي شانديز در قبولي آزمون دكترا براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%d9%8a%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%e2%80%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%ae%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1%d8%a7-2459.aspx 39 2023/9/13/ 1402/6/22 1402/7/21 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%d9%8a%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%e2%80%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%ae%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1%d8%a7-2459.aspx 0 1 قابل توجه پذيرفته‌شدگان مقطع كارشناسي ارشد سال 1402 موسسه آموزش عالي شانديز لطفا براي كسب اطلاع از زمانبندي و نحوه ثبت‌نام به ادامه مطلب رجوع فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2457.aspx 39 آموزش 2023/9/7/ 1402/6/16 1402/7/15 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2457.aspx 1 1 معرفي حوزه رياست جهت آشنايي با حوزه رياست موسسه به ادامه مطلب مراجعه نماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 61 معرفي 2021/1/5/ 1399/10/16 1403/10/17 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 0 1