آخرین اخبار https://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین اخبار موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه https://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif https://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2023 20 فواد عليايي - Foad Olyaee برگزاري نشست‌هاي حرفه‌اي با عنوان تجارب ماندگار توسط دانشگاه شيراز براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%b2-2428.aspx 178 2023/5/17/ 1402/2/27 1402/3/10 https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%b2-2428.aspx 0 1