آخرین اخبار https://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین اخبار موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه https://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif https://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2023 20 فواد عليايي - Foad Olyaee برگزاري كارگاه آموزشي تكنيك‌هاي ارزيابي اثربخش دستاوردهاي يادگيري لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%8a%d9%83%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%8a%d8%a7%d8%af%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-2397.aspx 178 2023/1/29/ 1401/11/9 1401/12/8 https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%8a%d9%83%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%8a%d8%a7%d8%af%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-2397.aspx 0 1 برگزاري همايش بين‌المللي تحت عنوان زيست‌شناسي گياهان دارويي توسط دانشگاه قم و انجمن فيزيولوژي گياهي ايران براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d8%a8%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%8a%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%da%af%d9%8a%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%8a-%da%af%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-2398.aspx 178 2023/1/29/ 1401/11/9 1401/12/8 https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d8%a8%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%8a%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%da%af%d9%8a%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%8a-%da%af%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-2398.aspx 0 1 اطلاع‌رساني در خصوص اعلام آمادگي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران جهت همكاري در تاليف يا ترجمه كتاب لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-اتحاديه-201/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d9%87%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-2399.aspx 201 2023/1/29/ 1401/11/9 1401/12/8 https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-اتحاديه-201/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d9%87%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-2399.aspx 0 1 برگزاري جشنواره برترين‌هاي علوم ورزشي توسط پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%8a-2396.aspx 76 2023/1/28/ 1401/11/8 1401/12/7 https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%8a-2396.aspx 0 1 برگزاري همايش اخلاق حقوقي در دانشگاه قم براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d9%85-2382.aspx 76 2023/1/8/ 1401/10/18 1401/11/17 https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d9%85-2382.aspx 0 1