آخرین اخبار https://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین اخبار موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه https://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif https://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2024 20 فواد عليايي - Foad Olyaee برگزاري دومين دوره مسابقات واليبال در موسسه آموزش عالي شانديز به مناسبت دهه كرامت لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-2567.aspx 76 2024/7/3/ 1403/4/13 1403/5/12 https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-2567.aspx 0 1 برگزاري مراسم تجليل از اساتيد و دانشجويان گروه گرافيك دست اندر كار در برگزاري رويداد هفته هنر لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%af-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1-2566.aspx 76 2024/7/2/ 1403/4/12 1403/5/10 https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%af-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1-2566.aspx 0 1