آخرین مطالب http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2021 20 فواد عليايي - Foad Olyaee اطلاعيه مهم مصاديق تخلف و تقلب امتحانات آنلاين نيمسال اول 1400-1399 با توجه به برگزاري امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399 در زير به مصاديق تخلف و تقلب در امتحان آنلاين مجازي جهت اطلاع دانشجويان اشاره شده است : http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-1400-1399-2097.aspx 39 آموزش 2021/1/16/ 1399/10/27 1399/11/15 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-1400-1399-2097.aspx 1 1 اطلاعيه نكات مربوط به شركت در امتحانات پاياني باتوجه به نزديكي به برگزاري امتحانات پاياني نيمسال اول 1400-1399، بدينوسيله بخشي از مصوبات شوراي آموزشي موسسه به اطلاع مي‌رسد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d9%86%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a-2096.aspx 39 آموزش 2021/1/13/ 1399/10/24 1399/11/18 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d9%86%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a-2096.aspx 0 1 اطلاعيه شماره 1 آموزش مجازي نيمسال اول 99، تغييرات فني در سامانه آدرس جديد جهت دسترسي به سامانه آموزش مجازي: https://lms.shandiz.ac.ir http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-99%d8%8c-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-2071.aspx 39 2020/9/26/ 1399/7/5 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-99%d8%8c-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-2071.aspx 1 1 ارتبطا با مركز مشاوره موسسه جهت ارتباط با مركز مشاوره موسسه در روز شنبه بين ساعت 8 الي 13 با شماره داخلي 525 (شماره مستقيم 05131509525) تماس حاصل نماييد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Consulting-Center-196/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-2092.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2020/12/29/ 1399/10/9 1399/11/30 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Consulting-Center-196/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-2092.aspx 0 1 سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا راهنماي استفاده از سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 44 2012/9/22/ 1391/7/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 0 1 پيام رياست موسسه آموزش عالي شانديز مشهد پيام رياست و قائم مقام موسسه به كليه دانشجويان محترم موسسه ... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 61 2012/3/20/ 1391/1/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 0 1