آخرین مطالب http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2021 20 فواد عليايي - Foad Olyaee ثبت‌نام مجدد در دوره‎‌هاي كارداني و كارداني به كارشناسي اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اعلام تاريخ ثبت‌نام مجدد در دوره‎‌هاي كارداني و كارداني به كارشناسي http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8e%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-2178.aspx 39 آموزش 2021/7/28/ 1400/5/6 1400/5/15 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8e%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-2178.aspx 0 0 پذيرش بدون آزمون (براساس سوابق تحصيلي) در رشته هاي كارشناسي پيوسته موسسه آموزش عالي شانديز در رشته هاي مشاوره، علوم تربيتي، ميكروبيولوژي، زيست فناوري، زيست شناسي سلولي و مولكولي، مهندسي معماري، مهندسي كامپيوتر، مهندسي عمران، شهرسازي، مديريت جهانگردي و هتلداري، مديريت مالي، مديريت بازرگاني و حسابداري از متقاضيان براساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) پذيرش به عمل مي آورد. جهت اطلاع از مهلت باقيمانده و مدارك مورد نياز به ادامه مطلي مراجعه فرماييد... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-(%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a)-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-2003.aspx 39 آموزش 2021/5/6/ 1400/2/16 1400/5/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-(%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a)-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-2003.aspx 1 1 معرفي حوزه رياست جهت آشنايي با حوزه رياست موسسه به ادامه مطلب مراجعه نماييد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 61 معرفي 2021/1/5/ 1399/10/16 1403/10/17 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 0 1