آخرین مطالب http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2021 20 فواد عليايي - Foad Olyaee اطلاعيه آموزش مجازي دستورالعمل نحوه ارزيابي ميزان يادگيري دانشجويان با استناد به دستورالعمل برگزاري كلاس‌ها به صورت آنلاين كه در تاريخ 15 فروردين 1399 به استحضار دانشجويان، اساتيد و گروه‌هاي آموزشي رسيد و لزوم آمادگي جهت ارزشيابي غيرحضوري دروس با توجه به شرايط پيش آمده، نظر به نزديك شدن زمان امتحانات و با تأكيد بر اين نكته كه مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس، استاد آن درس مي‌باشد، شوراي آموزشي موسسه آموزش عالي شانديز در تاريخ 4 ارديبهشت 1399 تشكيل جلسه داد كه مصوبات آن را در ادامه مطلب مطالعه نماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/معاونت-آموزشي-40/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a7%d8%af%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-2119.aspx 39 آموزش 2021/4/6/ 1400/1/17 1400/2/16 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/معاونت-آموزشي-40/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a7%d8%af%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-2119.aspx 0 1 گزارش دفتر طرح و آمار سازمان سنجش از عملكرد درخشان موسسات آموزش عالي غير‌انتفاعي در رابطه با درصد قبولي دانشجويان اين موسسات در مقطع كارشناسي ارشد گزارش دفتر طرح و آمار سازمان سنجش از عملكرد درخشان موسسات آموزش عالي غير‌انتفاعي در رابطه با درصد قبولي دانشجويان اين موسسات در مقطع كارشناسي ارشد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/معاونت-آموزشي-40/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-2118.aspx 39 آموزش 2021/3/8/ 1399/12/18 1400/2/28 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/معاونت-آموزشي-40/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-2118.aspx 0 1 اطلاعيه امكان پرداخت وجه از طريق كارت به كارت در موسسه آموزش عالي شانديز به اطلاع دانشجويان گرامي موسسه آموزش عالي شانديز مي‌رساند امكان پرداخت وجه به صورت كارت به كارت در اين موسسه ايجاد شده است. براي دريافت شماره كارت مي‌توانيد به ادامه مطلب رجوع فرماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/مالي-80/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2123.aspx 80 2021/4/14/ 1400/1/25 1400/2/15 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/مالي-80/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2123.aspx 0 1 اطلاع‌رساني جهت اختصاص سرويس پست الكترونيكي پاسخگويي به مشكلات مرتبط با فناوري اطلاعات موسسه آموزش عالي شانديز به اطلاع دانشجويان گرامي موسسه آموزش عالي شانديز مي‌رساند واحد فناوري اطلاعات اين موسسه اقدام به راه‌اندازي سرويس پست الكترونيكي پاسخگويي و بررسي مشكلات مرتبط با فناوري اطلاعات نموده است. لطفا براي دريافت آدرس به ادامه مطلب رجوع فرماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ITC-82/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2115.aspx 81 پژوهشي 2021/3/1/ 1399/12/11 1400/3/28 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ITC-82/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2115.aspx 0 1 ثبت‌ نام وام دانشجويي در نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1399 آغاز شد ضمن عرض سلام و احترام خدمت دانشجويان گرامي موسسه آموزش عالي شانديز، مراحل مورد نياز براي ثبت درخواست و دريافت وام دانشجويي خدمتتان اعلام مي‌گردد. لطفا براي دريافت اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب رجوع فرماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/welfare-200/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-1400-1399-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af-2113.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2021/2/22/ 1399/12/4 1400/2/29 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/welfare-200/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-1400-1399-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af-2113.aspx 0 1 اطلاعيه جهت ارسال مشكلات سامانه صندوق رفاه به ايميل مشخص شده موسسه آموزش عالي شانديز به اطلاع دانشجويان گرامي موسسه آموزش عالي شانديز مي‌رساند، آن دسته از افراد متقاضي دريافت وام دانشجويي كه موفق به ثبت‌ اطلاعات و درخواست وام خود نشده‌اند، مي‌توانند اطلاعات شناسايي و دانشجويي خود را به همراه تصوير خطاي سامانه به آدرس ايميل peygiri@it.shandiz.ac.ir ارسال نمايند تا در اسرع وقت نسبت به پيگيري آن اقدام شود. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/welfare-200/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2112.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2021/2/18/ 1399/11/30 1400/2/20 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/welfare-200/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2112.aspx 0 1 معرفي حوزه رياست جهت آشنايي با حوزه رياست موسسه به ادامه مطلب مراجعه نماييد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 61 معرفي 2021/1/5/ 1399/10/16 1403/10/17 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 0 1