آخرین مطالب http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2017 20 فواد عليايي - Foad Olyaee امكان انجام امور فارغ التحصيلي و صدور مدرك به صورت غير حضوري و راهنماي استفاده از اين امكان با توجه به امكان ارائه درخواست امور فارغ التحصيلي و صدور مدرك به صورت غير حضوري، لازم است فارغ التحصيلان محترم جهت انجام امور مربوطه به پورتال دانشجويي خود مراجعه و از منوي خدمات درخواست خود را ارسال فرمايند. جهت مشاهده راهنما و نحوه پيگيري به ادامه مطلب مراجعه فرماييد... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-1894.aspx 39 آموزش 2017/11/11/ 1396/8/20 1396/9/20 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-1894.aspx 0 1 اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد سال 96 ضمن عرض تبريك قبولي شما چذيرفته شده گرامي در مقطع كارشناسي ارشد، جهت اطلاع از زمان هاي ثبت نام، مدارك مورد نياز و اطلاعات تكميلي كليك فرماييد.... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%83%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96-1706.aspx 39 آموزش 2017/11/2/ 1396/8/11 1396/9/10 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%83%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96-1706.aspx 1 0 ساعات حضور مديران محترم گروه هاي آموزشي در نيمسال مهر 96 جهت مشاهده ساعات حضور مديران محترم گروه هاي آموزشي موسسه شانديز در نيمسال مهر 96 به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%b1-96-1893.aspx 39 آموزش 2017/10/28/ 1396/8/6 1396/9/5 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%b1-96-1893.aspx 0 1 صدور گواهي اشتغال به تحصيل فقط از طريق پورتال دانشجويي به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند: امكان درخواست صدور گواهي اشتغال به تحصيل به صورت غير حضوري از طريق پورتال دانشجويي فراهم گرديده است. درصورت نياز به گواهي اشتغال به تحصيل لازم است با مراجعه به پورتال دانشجويي خود از اين امكان استفاده نمايند. جهت اطلاعات بيشتر و نحوه استفاده از اين سامانه به ادامه مطلب مراجعه فرماييد... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-1699.aspx 39 آموزش 2017/10/25/ 1396/8/3 1396/9/3 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-1699.aspx 1 1 ثبت نام و پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ليست كدرشته هاي موسسه جهت پذيرش در كنكور سراسري. به ادامه مطلب مراجعه نماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-1865.aspx 39 2017/8/9/ 1396/5/18 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-1865.aspx 1 1 فراخوان بررسي رزومه متقاضيان حائز شرايط پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد (استعداد درخشان) موسسه آموزش عالي شانديز مطابق دستورالعمل شماره 19838/س پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان سازمان، در نظر دارد تعدادي از دانشجويان حائز شرايط را در مقطع كارشناسي ارشد در سال تحصيلي 96-97 پذيرش نمايد. جهت كسب اطلاعات و شرايط مربوطه به ادامه مطلب مراجعه فرماييد.... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%a6%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b7-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-(%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86)-1859.aspx 39 2017/7/27/ 1396/5/5 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%a6%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b7-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-(%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86)-1859.aspx 1 1 تمرينات تيم واليبال موسسه آموزش عالي شانديز جهت شركت در مسابقات منطقه 9 كشور مكان تمرينات: ابتداي جاده شانديز، روبروي نمايندگي سايپا كهربايي، سالن جام جم زمانبندي تمرينات: شنبه ساعت 13:15/ يكشنبه ساعت 13:15/ سه شنبه ساعت 13:15/ پنجشنبه ساعت 13:15/ http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/Sport-149/%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-9-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-1897.aspx 44 رفاهي، فوق برنامه 2017/11/17/ 1396/8/26 1396/9/26 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/Sport-149/%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-9-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-1897.aspx 0 1 قابل توجه دانشجويان ورزشي موسسه آموزش عالي شانديز جهت شركت در مسابقات ورزشي منطقه 9 كشور به اطلاع كليه دانشجويان پسر و دختر مي رساند كه دانشجويان علاقه مند جهت شركت در مسابقات منطقه 9 كشور در رشته هاي زير هر چه سريعتر به تربيت بدني موسسه مراجعه فرمايند. مسابقات ورزشي پسران: كشتي(آزاد و فرنگي)، جودو، بدمينتون، تنيس روي ميز، دو و ميداني، شطرنج، فوتسال، واليبال، ورزش همگاني و شنا. مسابقات ورزشي دختران، واليبال، شطرنج، تنيس روي ميز، شنا، ورزش همگاني، دو و ميداني، كاراته و تكواندو. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/Sport-149/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-9-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-1898.aspx 44 رفاهي، فوق برنامه 2017/11/17/ 1396/8/26 1396/9/26 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/Sport-149/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-9-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-1898.aspx 1 1 تمرين انتخابي تيم واليبال موسسه آموزش عالي شانديز جهت شركت در مسابقات منطقه 9 كشور قابل توجه دانشجويان محترم، تمرين انتخابي تيم واليبال موسسه آموزش عالي شانديز جهت شركت در مسابقات منطقه 9 كشور، پنجشنبه مورخ 25 آبان ماه ساعت 13:15 در سالن جام جم (در ابتداي جاده شانديز، روبروي سايپا كهربايي) برگزار مي گردد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/Sport-149/%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-9-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-1895.aspx 44 رفاهي، فوق برنامه 2017/11/15/ 1396/8/24 1396/8/30 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/Sport-149/%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-9-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-1895.aspx 1 1 تمرين انتخابي تيم فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز جهت شركت در مسابقات منطقه 9 كشور قابل توجه دانشجويان محترم، تمرين انتخابي تيم فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز جهت شركت در مسابقات منطقه 9 كشور، شنبه مورخ 27 آبان ماه ساعت 11:45 در سالن جام جم (در ابتداي جاده شانديز، روبروي سايپا كهربايي) برگزار مي گردد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/Sport-149/%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-9-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-1896.aspx 44 رفاهي، فوق برنامه 2017/11/15/ 1396/8/24 1396/9/8 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/Sport-149/%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-9-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-1896.aspx 0 1 كنفرانس بين المللي روانشناسي، مشاوره، تعليم و تربيت با همكاري تعدادي از دانشگاه هاي خارجي و به ميزباني موسسه آموزش عالي شانديز، كنفرانس بين المللي روانشناسي، مشاوره، تعليم و تربيت برگزار مي گردد. پوستر كنفرانس و اطلاعي... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/Seminars-151/%d9%83%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%aa-1889.aspx 81 پژوهشي 2017/10/7/ 1396/7/15 1396/9/30 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/Seminars-151/%d9%83%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%aa-1889.aspx 1 1 ساعات حضور سرويس رايگان موسسه در ايستگاه ها جهت اطلاع از ساعات حضور سرويس هاي رايگان موسسه در ايستگاه ها، به ادامه مطلب مراجعه نماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%8a%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7-1721.aspx 44 2017/9/21/ 1396/6/30 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%8a%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7-1721.aspx 0 1 فرم جذب اساتيد حق التدريس جديد اساتيد گرامي كه قصد همكاري با موسسه به شكل حق التدريس را دارند لطفا فرم را تكميل نمايند و پس از تكميل به آدرس resume[at]shandiz.ac.ir ايميل فرماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Forms-84/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-1684.aspx 84 2016/6/26/ 1395/4/6 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Forms-84/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-1684.aspx 0 1 سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا راهنماي استفاده از سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 44 2012/9/22/ 1391/7/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 0 1 پيام رياست موسسه آموزش عالي شانديز مشهد پيام رياست و قائم مقام موسسه به كليه دانشجويان محترم موسسه ... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 61 2012/3/20/ 1391/1/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 0 1