آخرین مطالب http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2021 20 فواد عليايي - Foad Olyaee ثبت نام پذيرفته‌شدگان كارشناسي پيوسته سال 1400 قابل توجه پذيرفته‌شدگان مقطع كارشناسي پيوسته سال 1400موسسه آموزش عالي شانديز http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400-2196.aspx 39 آموزش 2021/9/26/ 1400/7/4 1400/7/30 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400-2196.aspx 1 1 قابل توجه پذيرفته شدگان كارشناسي ناپيوسته مهر ماه سال 1400 ثبت نام از روز شنبه 3 مهر لغايت يكشنبه 4 مهر آغاز خواهد شد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400-2194.aspx 39 آموزش 2021/9/23/ 1400/7/1 1400/7/30 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400-2194.aspx 1 1 ثبت نام پذيرفته شدگان كارداني فني 1400 قابل توجه پذيرفته شدگان مقطع كارداني فني و حرفه‌اي سال 1400 موسسه آموزش عالي شانديز http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%86%d9%8a-1400-2195.aspx 39 آموزش 2021/9/23/ 1400/7/1 1400/7/30 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%86%d9%8a-1400-2195.aspx 1 1 اطلاعيه امكان پرداخت وجه از طريق كارت به كارت در موسسه آموزش عالي شانديز به اطلاع دانشجويان گرامي موسسه آموزش عالي شانديز مي‌رساند امكان پرداخت وجه به صورت كارت به كارت در اين موسسه ايجاد شده است. براي دريافت شماره كارت مي‌توانيد به ادامه مطلب رجوع فرماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/مالي-80/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2123.aspx 80 2021/4/14/ 1400/1/25 1400/7/30 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/مالي-80/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2123.aspx 0 1 نشست علمي بررسي منابع و تاليفات تخصصي حوزه صنعت گردشگري و هتلداري نشست علمي بررسي منابع و تاليفات تخصصي حوزه صنعت و هتلداري به ميزباني موسسه آموزش عالي شانديز http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Scientific-Societies-58/Tourism-Scientific-Society-184/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d9%87%d8%aa%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2198.aspx 58 انجمن ها 2021/10/2/ 1400/7/10 1400/7/27 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Scientific-Societies-58/Tourism-Scientific-Society-184/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d9%87%d8%aa%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2198.aspx 0 1 معرفي حوزه رياست جهت آشنايي با حوزه رياست موسسه به ادامه مطلب مراجعه نماييد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 61 معرفي 2021/1/5/ 1399/10/16 1403/10/17 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 0 1