آخرین مطالب https://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه https://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif https://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2022 20 فواد عليايي - Foad Olyaee اطلاعيه ثبت نام در مقطع كارشناسي ارشد سال 1402 براي آگاهي از تاريخ ثبت‌نام به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402-2356.aspx 39 آموزش 2022/12/6/ 1401/9/15 1401/10/10 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402-2356.aspx 1 1 اطلاعيه امكان استفاده رايگان دانشجويان گرامي از قطارشهري و خطوط اتوبوسراني به مناسبت روز دانشجو براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/فعاليت-هاي-فرهنگي-51/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-2357.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2022/12/7/ 1401/9/16 1401/9/18 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/فعاليت-هاي-فرهنگي-51/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-2357.aspx 0 1 اطلاعيه تيم‌هاي ورزشي موسسه آموزش عالي شانديز براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Sports-195/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%aa%d9%8a%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2353.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2022/11/29/ 1401/9/8 1401/9/29 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Sports-195/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%aa%d9%8a%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2353.aspx 0 1 اطلاعيه ثبت‌نام در گروه كوهنوردي و طبيعت‌گردي موسسه آموزش عالي شانديز براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Sports-195/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%83%d9%88%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d9%88-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%aa%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2348.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2022/11/24/ 1401/9/3 1401/9/29 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Sports-195/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%83%d9%88%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d9%88-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%aa%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2348.aspx 0 1 اطلاعيه برگزاري ليگ جذاب تنيس فوتبالي موسسه آموزش عالي شانديز براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Sports-195/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%8a%da%af-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%86%d9%8a%d8%b3-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2349.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2022/11/24/ 1401/9/3 1401/9/28 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Sports-195/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%8a%da%af-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%86%d9%8a%d8%b3-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2349.aspx 0 1 اطلاعيه برگزاري ليگ فوتسال موسسه به مناسبت گراميداشت روز دانشجو دانشجويان، كاركنان و اساتيد گرامي موسسه مي‌توانند در اين مسابقات شركت نمايند. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Sports-195/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%8a%da%af-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-2347.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2022/11/23/ 1401/9/2 1401/9/28 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Sports-195/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%8a%da%af-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-2347.aspx 0 1 اطلاعيه برنامه سرويس رفت و برگشت موسسه آموزش عالي شانديز براي نيمسال اول 1402-1401 با ساعت‌هاي جديد جهت رفاه حال دانشجويان گرامي ساعت‌هاي جديدي به سرويس اضافه گرديده است. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-1402-1401-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-2329.aspx 43 2022/11/20/ 1401/8/29 1401/9/27 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-1402-1401-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-2329.aspx 1 1 اطلاعيه امكان دسترسي به بانك اطلاعاتي و سامانه نشريات علمي ISC سامانه نشريات علمي ISC در دسترس تمامي اساتيد، دانشجويان، محققان و علاقه‌مندان قرار گرفته است. براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%83-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-ISC-2341.aspx 81 پژوهشي 2022/11/15/ 1401/8/24 1401/9/23 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%83-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-ISC-2341.aspx 0 1 معرفي حوزه رياست جهت آشنايي با حوزه رياست موسسه به ادامه مطلب مراجعه نماييد https://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 61 معرفي 2021/1/5/ 1399/10/16 1403/10/17 https://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 0 1