آخرین مطالب http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2019 20 فواد عليايي - Foad Olyaee اطلاعيه تشكيل كلاس هاي روز دوشنبه 29 بهمن جهت اطلاع از وضعيت تشكيل كلاس‌هايي كه به حدنصاب رسيدند و عدم تشكيل كلاس‌هايي كه به حدنصاب نرسيدند به ادامه مطلب مراجعه نماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-29-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-1955.aspx 39 آموزش 2019/2/17/ 1397/11/28 1397/11/30 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-29-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-1955.aspx 1 1 اطلاعيه تشكيل كلاس هاي روز يكشنبه 28 بهمن جهت اطلاع از وضعيت تشكيل كلاس‌هايي كه به حدنصاب رسيدند و عدم تشكيل كلاس‌هايي كه به حدنصاب نرسيدند به ادامه مطلب مراجعه نماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-28-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-1954.aspx 39 آموزش 2019/2/16/ 1397/11/27 1397/11/30 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-28-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-1954.aspx 1 1 تمديد مهلت انتخاب واحد تا پايان روز شنبه 20 بهمن 97 به اطلاع كليه دانشجويان گرامي مي رساند، بنا به درخواست متعدد دانشجويان و با تاييد شوراي آموزشي موسسه، انتخاب واحد نيمسال دوم 97-98 تا پايان روز شنبه مورخ 20 بهمن 97 تمديد گرديد. لذا دانشجوياني كه تا كنون موفق به انجام انتخاب واحد نگرديده اند بايستي حداكثر تا زمان ياد شده فوق ضمن مراجعه به پورتال آموزشي خود نسبت به انتخاب واحد اين نيمسال اقدام نمايند. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-20-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-97-1946.aspx 39 آموزش 2019/2/7/ 1397/11/18 1397/12/17 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-20-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-97-1946.aspx 1 1 اطلاعيه عدم تشكيل كلاس ها روز يكشنبه 21 بهمن با تصويب هيأت امناي محترم موسسه،به منظور حضور پرشور در ويژه برنامه هاي دهه مبارك فجر و راهپيمايي 22 بهمن، كلاس ها موسسه در روز يكشنبه (۲۱ بهمن) برگزار نخواهد گرديد كه جبراني آن ها مطعاقبا اعلام خواهد شد. ضمناً واحد هاي اداري موسسه فعال مي باشد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-21-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-1948.aspx 39 آموزش 2019/2/7/ 1397/11/18 1397/12/17 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-21-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-1948.aspx 1 1 ثبت نام و پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ليست كدرشته هاي موسسه جهت پذيرش در كنكور سراسري. به ادامه مطلب مراجعه نماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-1865.aspx 39 2017/8/9/ 1396/5/18 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-1865.aspx 1 1 اطلاعيه انجمن علمي جهانگردي، گردشگري و هتلداري انجمن علمي جهانگردي از بين دانشجويان اين رشته عضو مي پذيرد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Scientific-Societies-58/Tourism-Scientific-Society-184/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d9%87%d8%aa%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-1949.aspx 58 انجمن ها 2019/2/7/ 1397/11/18 1397/12/29 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Scientific-Societies-58/Tourism-Scientific-Society-184/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d9%87%d8%aa%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-1949.aspx 0 1 مثالي ساده از مفهوم حد در بينهايت رياضي به نظر شما ...0.9999=1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Scientific-Societies-58/Robotics-Scientific-Society-93/%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a-1945.aspx 58 انجمن ها 2019/2/5/ 1397/11/16 1397/12/15 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Scientific-Societies-58/Robotics-Scientific-Society-93/%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a-1945.aspx 0 1 فرم همكاري اساتيد حق التدريس جديد اساتيد گرامي كه قصد همكاري با موسسه به شكل حق التدريس را دارند لطفا فرم را تكميل نمايند http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Forms-84/ProfsForms-127/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%87%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-1684.aspx 84 فايل ها 2016/6/26/ 1395/4/6 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Forms-84/ProfsForms-127/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%87%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-1684.aspx 0 1 سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا راهنماي استفاده از سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 44 2012/9/22/ 1391/7/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 0 1 پيام رياست موسسه آموزش عالي شانديز مشهد پيام رياست و قائم مقام موسسه به كليه دانشجويان محترم موسسه ... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 61 2012/3/20/ 1391/1/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 0 1