آخرین مطالب http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2020 20 فواد عليايي - Foad Olyaee اطلاعيه شماره 7 آموزش مجازي باتوجه به شروع فرآيند ارتقاي بستر سخت افزاري سامانه آموزش مجازي، موقتا جهت دسترسي به سامانه از آدرس vuold.shandiz.ac.ir استفاده نماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-7-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-2028.aspx 39 آموزش 2020/4/9/ 1399/1/21 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-7-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-2028.aspx 0 1 اطلاعيه شماره 6 آموزش مجازي توضيحاتي در خصوص جزئيات فني ضمن تشكر از اساتيد و دانشجويان متعددي كه فعالانه از سامانه آموزش مجازي موسسه استقبال داشتند و با تشويق و همراهي همكاران آموزش و اساتيد، انرژي مثبت جهت ادامه فعاليت منتقل نمودند و همچنين تشكر از اساتيد و دانشجوياني كه ضمن بيان انتقادات و اشكالات سامانه، در جهت بهبود كيفيت اقدام نمودند، نظر شما را به مطالعه جزئياتي از اين فعاليت ها جلب مي نماييم: http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-6-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%d9%8a-2027.aspx 39 آموزش 2020/4/8/ 1399/1/20 1399/2/15 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-6-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%d9%8a-2027.aspx 1 1 اطلاعيه شماره 5 آموزش مجازي در خصوص استفاده از سامانه مجازي دانشجويان محترم اتباع دانشجويان محترم اتباع جهت ورود به سامانه مجازي از شماره دانشجويي به عنوان نام كاربري استفاده نماييد. رمز عبور در صورتي كه كد ملي يا شماره پاسپورت به عنوان كد ملي شما ثبت شده است، همان كد ملي يا شماره پاسپورت (با اقام صفر سمت چپ به تعدادي كه يك عدد ده رقمي شود) است. در غير اينصورت عدد 9999999999 را به عنوان رمز عبور استفاده نماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-5-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b9-2026.aspx 39 آموزش 2020/4/5/ 1399/1/17 1399/1/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-5-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b9-2026.aspx 1 1 اطلاعيه شماره 4 آموزش مجازي برگزاري كلاس‌ها از تاريخ 16 فروردين 1399 دانشجويان عزيز و اساتيد گرامي باسلام و تبريك فرارسيدن سال 1399 و با آرزوي سلامت و تندرستي براي شما، بدينوسيله با توجه به شرايط بوجود آمده ناشي از ويروس كرونا، به استناد اصول و پيشنهادات ابلاغي وزارت علوم در تاريخ 12 فروردين 1399، تصميمات شوراي آموزشي موسسه مورخ 14 فروردين 1399 در خصوص نحوه برگزاري كلاس‌ها و ادامه برنامه تحصيلي نيمسال دوم 98 به اطلاع مي‌رسد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-16-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%8a%d9%86-1399-2025.aspx 39 آموزش 2020/4/3/ 1399/1/15 1399/2/30 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-16-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%8a%d9%86-1399-2025.aspx 1 1 اطلاعيه شماره 3 آموزش مجازي در خصوص اطلاعات ورود به سامانه به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند به جهت تسهيل در نحوه ورود به سامانه مجازي، كليه پسووردها به كدملي (با صفر) اصلاح شد. همچنين الزام به تغيير كلمه عبور در بدو ورود نيز برداشته شد. لذا دانشجويان محترم مي توانند با استفاده از شماره دانشجويي (user) و كدملي (password) وارد سامانه مجازي خود شوند. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-2024.aspx 39 آموزش 2020/3/16/ 1398/12/26 1399/1/24 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-2024.aspx 1 1 اطلاعيه شماره 2 سامانه آموزش مجازي دانشجوياني كه كدملي داراي رقم صفر در سمت چپ دارند، جهت ورودي بايستي كد ملي را به صورت كامل با احتساب ارقام صفر وارد نمايند http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-2-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-2023.aspx 39 آموزش 2020/3/14/ 1398/12/24 1399/1/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-2-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-2023.aspx 1 1 اطلاعيه شماره 1 استفاده از سامانه آموزش مجازي موسسه جهت اطلاع از نحوه استفاده از سامانه آموزش مجازي موسسه به ادامه مطلب مراجعه نماييد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-2021.aspx 39 آموزش 2020/3/13/ 1398/12/23 1399/1/30 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-2021.aspx 1 1 سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا راهنماي استفاده از سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 44 2012/9/22/ 1391/7/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 0 1 پيام رياست موسسه آموزش عالي شانديز مشهد پيام رياست و قائم مقام موسسه به كليه دانشجويان محترم موسسه ... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 61 2012/3/20/ 1391/1/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 0 1