آخرین مطالب http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2018 20 فواد عليايي - Foad Olyaee تقويم آموزشي نيمسال اول 97-98 انتخاب واحد نيمسال تحصيلي مهر ماه 98-97 از 13 شهريور ماه آغاز مي گردد. دانشجويان محترم پس از واريز شهريه اوليه مي توانند انتخاب واحد خود را انجام دهند. لازم به ذكر است انتخاب واحد صرفاً از طريق پورتال دانشجويي و از طريق اينترنت قابل انجام خواهد بود. جهت مشاهده تقويم آموزشي و اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-97-98-1927.aspx 39 آموزش 2018/9/8/ 1397/6/17 1397/8/16 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-97-98-1927.aspx 1 1 ثبت نام و پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ليست كدرشته هاي موسسه جهت پذيرش در كنكور سراسري. به ادامه مطلب مراجعه نماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-1865.aspx 39 2017/8/9/ 1396/5/18 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-1865.aspx 1 1 اطلاعيه اهداي كتاب اطلاعيه اهداي كتاب به كتابخانه موسسه .... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-1926.aspx 43 2018/10/6/ 1397/7/14 1397/8/14 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-1926.aspx 0 1 كلاس هاي حفظ قرآن ترتيلي و موضوعي مخصوص دانشجويان ورودي جديد كلاس هاي حفظ قرآن ترتيلي و موضوعي مخصوص دانشجويان ورودي جديد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Quran-124/%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-1922.aspx 43 فرهنگي 2018/9/27/ 1397/7/5 1397/8/5 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/Quran-124/%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-1922.aspx 0 1 آغاز اجراي طرح آموزش هاي پيوسته و سراسري قرآن كريم در دانشگاه هاي مشهد آغاز اجراي طرح آموزش هاي پيوسته و سراسري قرآن كريم در دانشگاه هاي مشهد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/فعاليت-هاي-فرهنگي-51/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1923.aspx 43 فرهنگي 2018/9/27/ 1397/7/5 1397/8/5 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/فعاليت-هاي-فرهنگي-51/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1923.aspx 0 1 فرم همكاري اساتيد حق التدريس جديد اساتيد گرامي كه قصد همكاري با موسسه به شكل حق التدريس را دارند لطفا فرم را تكميل نمايند http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Forms-84/ProfsForms-127/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%87%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-1684.aspx 84 فايل ها 2016/6/26/ 1395/4/6 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Forms-84/ProfsForms-127/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%87%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-1684.aspx 0 1 سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا راهنماي استفاده از سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 44 2012/9/22/ 1391/7/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 0 1 پيام رياست موسسه آموزش عالي شانديز مشهد پيام رياست و قائم مقام موسسه به كليه دانشجويان محترم موسسه ... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 61 2012/3/20/ 1391/1/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 0 1