آخرین اخبار http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین اخبار موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2019 20 فواد عليايي - Foad Olyaee قابل توجه دانشجويان درس روش پژوهش و شيوه ارائه مطالب علمي و فني استاد شكفته جهت دريافت اسلايدها و دستورالعمل نگارش به ادامه مطلب مراجعه نماييد. http://www.shandiz.ac.ir/News/اخبارگروه-كامپيوتر-64/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d8%b4%d9%8a%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%83%d9%81%d8%aa%d9%87-1967.aspx 64 2019/5/25/ 1398/3/4 1398/4/31 http://www.shandiz.ac.ir/News/اخبارگروه-كامپيوتر-64/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d8%b4%d9%8a%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%83%d9%81%d8%aa%d9%87-1967.aspx 0 1