آخرین اخبار http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین اخبار موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2022 20 فواد عليايي - Foad Olyaee انتصاب عضو هيأت علمي موسسه آموزش عالي شانديز به سمت عضو كارگروه تخصصي حسابرسي و كنترل پروژه شوراي اسلامي شهر مشهد انتصاب عضو هيأت علمي موسسه آموزش عالي شانديز، جناب آقاي دكتر سعيد پاكدلان به سمت عضو كارگروه تخصصي - پژوهشي بودجه، حسابرسي و كنترل پروژه شوراي اسلامي شهر مشهد http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d9%8a-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-2255.aspx 76 2022/1/25/ 1400/11/5 1400/11/20 http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d9%8a-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-2255.aspx 0 1