آخرین اخبار https://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین اخبار موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه https://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif https://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2022 20 فواد عليايي - Foad Olyaee برگزاري همايش بين المللي دانشگاه اصفهان با همكاري انجمن علمي مطالعات نهج‌البلاغه براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%ac%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%87-2355.aspx 76 2022/12/4/ 1401/9/13 1401/10/10 https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%ac%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%87-2355.aspx 0 1 برگزاري كنفرانس ملي اكوتوريسم، ژئوتورسيم، و حفاظت از ميراث طبيعي براي دريافت اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%8c-%da%98%d8%a6%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d9%85%d8%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a-2354.aspx 76 2022/12/1/ 1401/9/10 1401/9/29 https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%8c-%da%98%d8%a6%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d9%85%d8%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a-2354.aspx 0 1 ثبت‌نام متقاضيان بورس تحصيلي كشور مجارستان در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكترا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1%d8%a7-2352.aspx 178 2022/11/29/ 1401/9/8 1401/9/25 https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1%d8%a7-2352.aspx 0 1 برگزاري سومين دوره مسابقه ملي انتخاب پروژه برتر دانشجويي در حوزه اينترنت اشيا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d8%a7-2350.aspx 178 2022/11/26/ 1401/9/5 1401/9/28 https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d8%a7-2350.aspx 0 1 برگزاري دوره‌هاي آموزشي مديريت ترويج دستاورد‌هاي پژوهش‌هاي علوم انساني اين دوره‌ها توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار مي‌گردد. https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a-2351.aspx 178 2022/11/26/ 1401/9/5 1401/9/29 https://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a-2351.aspx 0 1 اطلاعيه برگزاري كارگاه‌هاي علمي و پژوهشي موسسه پايش علم و فناوري (ISC) براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-(ISC)-2343.aspx 76 2022/11/22/ 1401/9/1 1401/9/25 https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-(ISC)-2343.aspx 0 1 اطلاعيه دعوت براي ارسال مقاله در نشريه علمي تخصصي اكتشاف و پردازش هوشمند دانش براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه خبر مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d9%8a-%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-2345.aspx 76 2022/11/22/ 1401/9/1 1401/9/29 https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d9%8a-%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-2345.aspx 0 1 اطلاعيه ثبت‌نام متقاضيان شركت در جشنواره انتخاب برگزيدگان هفته پژوهش و فناوري براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه خبر مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d9%8a%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-2346.aspx 76 2022/11/22/ 1401/9/1 1401/9/29 https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d9%8a%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-2346.aspx 0 1 اطلاعيه برگزاري كلاس‌هاي فوق برنامه شنا با تخفيف ويژه براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d9%81-%d9%88%d9%8a%da%98%d9%87-2340.aspx 76 2022/11/15/ 1401/8/24 1401/9/23 https://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d9%81-%d9%88%d9%8a%da%98%d9%87-2340.aspx 0 1