آخرین اخبار http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین اخبار موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2018 20 فواد عليايي - Foad Olyaee موضوعات پيشنهادي درس شيوه ارائه مطالب علمي و فني استاد شكفته جهت دريافت موضوعات به ادامه مطلب مراجعه نماييد. http://www.shandiz.ac.ir/News/اخبارگروه-كامپيوتر-64/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%d9%8a%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%83%d9%81%d8%aa%d9%87-1871.aspx 64 2018/4/7/ 1397/1/18 1397/2/31 http://www.shandiz.ac.ir/News/اخبارگروه-كامپيوتر-64/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%d9%8a%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%88-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%83%d9%81%d8%aa%d9%87-1871.aspx 0 1