آخرین اخبار http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین اخبار موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2022 20 فواد عليايي - Foad Olyaee راهيابي دانشجوي موسسه آموزش عالي شانديز به مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي سال 1401 كشور براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-2304.aspx 76 2022/7/2/ 1401/4/11 1401/5/10 http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-2304.aspx 0 1 بازديد جناب آقاي دكتر امامي نماينده محترم مردم شريف شهرستان طرقبه- شانديز در مجلس شوراي اسلامي از موسسه آموزش عالي شانديز براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87--%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2305.aspx 76 2022/7/2/ 1401/4/11 1401/5/10 http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87--%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2305.aspx 0 1 برگزاري كنگره بين‌المللي راهكارهاي گسترش فرهنگ غدير و ترويج نهج البلاغه در جهان اين كنگره بين المللي به همت دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه مازندران برگزار مي‌گردد. http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ba%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac-%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-2302.aspx 76 2022/6/28/ 1401/4/7 1401/5/6 http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ba%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac-%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-2302.aspx 0 1 ثبت‌نام در بيستمبن دوره از مسابقات ملي مهارت توسط سازمان ملي آموزش فني و حرفه‌اي كشور اين مسابقات توسط سازمان ملي آموزش فني و حرفه‌اي كشور برگزار خواهد گرديد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد http://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a8%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-2301.aspx 178 2022/6/27/ 1401/4/6 1401/5/5 http://www.shandiz.ac.ir/News/اخبار-وزارت-علوم-178/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a8%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%8a-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-2301.aspx 0 1 اطلاعيه فراخوان پروژه و شناسايي شركت‌هاي فناور/ دانش‌بنيان داراي ظرفيت انجام كار در شهرستان بينالود براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%2f-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%b8%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af-2300.aspx 76 2022/6/26/ 1401/4/5 1401/4/25 http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%2f-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%b8%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af-2300.aspx 0 1 سخنراني عضو هيأت علمي موسسه آموزش عالي شانديز در فرهنگستان علوم براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-2299.aspx 76 2022/6/23/ 1401/4/2 1401/4/28 http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-2299.aspx 0 1 برگزاري جلسه شوراي فرهنگي در موسسه آموزش عالي شانديز براي كسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2293.aspx 76 2022/6/15/ 1401/3/25 1401/4/15 http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2293.aspx 0 1 برگزاري جلسه توسعه نوآوري شهرستان طرقبه شانديز با حضور رياست موسسه آموزش عالي شانديز براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2292.aspx 76 2022/6/7/ 1401/3/17 1401/4/15 http://www.shandiz.ac.ir/News/General-76/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2292.aspx 0 1